Informace k znovuotevření školy

Informace k znovuotevření školy

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy

-          V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

-          Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků.

-          Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 2 metry.

-          Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

-          Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

-          Obsahem bude učivo matematiky a českého jazyka - cílem je příprava na přijímací zkoušku.

-          Výuka bude probíhat v tyto dny: pondělí, středa, pátek od 8:00 do 11:40 hodin.

-          Prezenční výuka bude probíhat do přijímacího řízení.

-

Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona

-           ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

 

Skupiny žáků 1. stupně

-          Základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.

-          Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.

-          Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 2 metry.

-          Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

-          Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.

Vzdělávací aktivity žáků 1. stupně

-          Základní školy zajistí vzdělávací aktivity pro kmenové žáky své školy, kteří plní povinnou školní docházku.

-          Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den.

-          Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány. Vzdělávací aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části bude zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části bude zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

-          Vzdělávací aktivity zajistí pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

-          Ranní družina nebude poskytována.

-          Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude zvolena, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

-          Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, zažádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

-          Hodnocení je nedílnou součástí procesu vzdělávání a zejména formativní hodnocení významným způsobem ovlivňuje jeho kvalitu a dosažené výsledky. Žákům bude poskytnuta zpětná vazba k dosahování pokroku. Pro hodnocení práce žáků doporučujeme upřednostnit hodnocení formativní před sumativním. Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení.

-          Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanovuje ředitel školy. Začátek bude v 8:00 hodin s úpravami příchodu do školy, aby nedocházelo k hromadění a míchání skupin. Konec odpoledního provozu bude v 16:00 hodin.

-          Chod jídelny bude zajištěn s přesnými časovými rozvrhy daných skupin a se zajištěním hygienických a epidemiologických požadavků.

-          Výuka bude probíhat v době od 8:00 hodin do 11:40 hodin, ve čtvrtém a pátém ročníku do nejpozději 12:35 hodin (dle časového harmonogramu jídelny).

 

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

- Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“)

- Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např.  u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

- Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

 

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy bude organizovat škola podle těchto principů:

- Minimalizace velkého shromažďování osob před školou

- Před školou dodržování odstupů 2 metrů v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

- Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

- Organizování shromáždění žáků ve skupinách tak, jak budou následně společně ve třídách.

- Pokud to bude nutné, budou rozvrženy časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu).

- Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

-          Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

-          Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.

-          Všichni žáci i zaměstnanci školy budou nosit ve společných prostorách roušky.

-          Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

-          Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

-          Žák bude povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.  k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 

 

V budově školy

- Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

- Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

- Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem.

- Každá skupina bude mít přiděleny své toalety.

- Úklid a dezinfekce toalet bude probíhat minimálně jednou denně.

- Škola zajistí ve spolupráci se zřizovatelem dostatečné množství dezinfekce.

-  Dezinfekční prostředky na ruce budou umístěny ve společných prostorech školy a dále budou přiděleny do tříd.

- Časté větrání bude zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

- Úklidový personál bude informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

- Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, bude prováděno nejméně jednou denně.

- Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, bude prováděna několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, místa k sezení ve společných prostorách).

Ve třídě

- Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, bude muset každý použít dezinfekci na ruce.

- Složení skupin žáků bude stanoveno předem a bude neměnné.

- Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

- V průběhu pobytu ve třídě nebudou muset žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

- Při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku.

- Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

 

 

 

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např.  a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.

 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je nutné podepsat před vstupem do školy:

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.